Swego czasu sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Donald Rumsfeld planując mówił, iż musimy wziąć pod uwagę:
Rzeczy znane i wiadome – czyli np. obostrzenia zapisane w planie zagospodarowania terenu, nieuchronne zmiany pór roku, itp.
Rzeczy znane i niewiadome – czyli np. pogoda, urzędnik…..
Rzeczy nieznane i niewiadome – czyli coś czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
Mając na uwadze powyższe proponuję przyjąć min. 6 miesięcy od momentu podjęcia decyzji o budowie do wbicia przysłowiowej łopaty na placu budowy.

Na te 6 miesięcy składa się:

Optymistyczny termin Pesymistyczny termin
Mapa do celów projektowych 1 miesiąc 3 miesiące
Decyzja o warunkach zabudowy uzyskanie w trakcie wykonywania mapy) 1 miesiąc 3 miesiące
Projekt Budowlany (wykonany również w trakcie uzyskiwania DOWZ i mdcp) 1 tydzień 1 miesiąc
Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę 1 miesiąc 2 miesiące
Uprawomocnienie Decyzji o pozwoleniu na budowę 2 tygodnie 1 miesiąc
RAZEM: 2 miesiące 3 tygodnie 7 miesięcy
 1. Uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP,
 2. Uzyskanie mapki zasadniczej/ewidencyjnej,
 3. Wizyta w biurze projektowym (z powyższymi dokumentami), gdzie zweryfikujemy czy Państwa planowany budynek będzie możliwy do realizacji,
 4. Zakup projektu gotowego w biurze projektowym lub zlecenie projektu indywidualnego.
 5. Zlecenie mapy do celów projektowych,
 6. Wystąpienie z wnioskiem o warunki techniczne,
 7. Wystąpienie z wnioskiem o warunki techniczne zjazdu, ewentualne uzgodnienia (po przygotowaniu w naszym biurze zagospodarowania działki)

Szczegóły poniżej

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (dalej MPZP) określa co na danym terenie można wybudować. W planie znajdziemy informacje jakie parametry winna spełniać nasza inwestycja takie jak np.:

– wskaźniki zabudowy takie jak: intensywność zabudowy, powierzchnia zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna, itp

– max. wysokość zabudowy,

– min/max. szerokość elewacji,

– geometria dachu, kąt nachylenia dachu,

a nawet zdarza się że MPZP określa: kolor pokrycia dachowego, wysokość ogrodzenia frontowego, ………….

Każda gmina/miasto ma obowiązek umieszczania planów zagospodarowania w internecie. (na naszej stronie znajdą Państwo linki do planów z powiatu będzińskiego, miasta Sosnowiec, miasta Dąbrowa Górnicza). Pomimo dostępności planów w internecie i możliwości sprawdzenia zapisów planu dotyczących Państwa działki, sugerujemy aby uzyskać wypis i wyrys z urzędu Gminy/Miasta. Dzięki temu można uniknąć przykrych niespodzianek, których Państwo nie doczytali w internecie (uchwały MPZP potrafią mieć po 50 stron).

Koszt: 0-50zł

Termin uzyskania: najczęściej 1-7dni (formalnie do 30dni)

Decyzję o warunkach zabudowy należy uzyskać w sytuacji gdy na przedmiotowym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jest to dokument niezbędny obok mapy do celów projektowych i projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowę. Decyzja o warunkach zabudowy jest konieczna w przypadku budowy, nadbudowy, rozbudowy budynku mieszkalnego. Aby uzyskać decyzję należy wypełnić wniosek i dołączyć do niego wymagane załączniki. Jak Państwo zauważą poniżej dane do wniosku muszą opierać się już na konkretnych założeniach projektowych, dlatego też dobrze jest aby przed złożeniem wniosku mieć już wybrany projekt gotowy, lub opracowaną koncepcję architektoniczną budynku.  We wniosku określamy m.in.:

– powierzchnia terenu objętego wnioskiem – najczęściej teren działki inwestora

– szerokość elewacji frontowej,

– wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej,

– geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych)

– długość ,szerokość i wysokość budynku,

–  sposób dostępu do drogi publicznej,

– planowane przyłącza,

– zapotrzebowanie w zakresie: energii elektrycznej, wody, gazu, ogrzewania, sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków – te dane można przyjąć z warunków technicznych od poszczególnych gestorów sieci

Załączniki niezbędne do wniosku (dla każdego wniosku należy zweryfikować ilość i rodzaj załączników):

– Mapka zasadnicza (wyrys z mapy zasadniczej) z zaznaczonymi granicami terenu objętego wnioskiem z zaznaczeniem numerów i granic działek oraz granicę terenu objętego analizą zabudowy na działkach sąsiednich (teren  obejmujący trzykrotną szerokość frontu działki objętej wnioskiem, jednak nie mniej niż 50 m)

– mapka ewidencyjna (Wypis z mapy ewidencyjnej)

– sposób zagospodarowania terenu, charakterystyka zabudowy,

– wstępne zapewnienia dostawy mediów (zalecamy występować od razu o warunki techniczne przyłączenia do sieci)

– dla zabudowy istniejącej – najczęściej wystarcza oświadczenia o zapewnieniu mediów

Jak widać powyżej złożenie wniosku wiąże się z zebraniem sporej ilości dokumentów, oraz danych związanych z planowanym budynkiem. W naszym biurze projektowym można zlecić uzyskanie Decyzji o warunkach zabudowy na podstawie koncepcji architektonicznej lub  na podstawie projektu gotowego.

Koszt: 0zł (107zł dla budownictwa innego niż mieszkalne)

Termin uzyskania: 1-3 miesiące (zdarza się też niestety dłużej)

Jest to mapka (wyrys z mapy zasadniczej/wyrys z mapy ewidencyjnej) w skali 1:1000, 1:500 udostępniania w zasobach geodezyjnych miasta/powiatu. Do jej uzyskania należy wypełnić wniosek i uiścić niewielką opłatę. Mapka taka przyda się do uzyskania warunków technicznych (no chyba, że mamy już o wiele dokładniejszą mdcp).

Koszt: ok. 15zł

Termin uzyskania: najczęściej od ręki.

Jest to zaktualizowana przez geodetę mapa zasadnicza, zawierająca dane takie jak: granice działek, uzbrojenie terenu, obiekty kubaturowe, rzędne wysokościowe, klasa gruntu. Jest to dokument niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Mapa do celów projektowych (dalej mdcp) wymagana jest również często w przypadku planowanej nadbudowy (czyli w momencie gdy nie zmieniamy zagospodarowania terenu, a zmienia się wysokość budynku) gdy przedmiotowy obiekt jest usytuowany w odległości do 4,0m od granic działki. W takim przypadku najlepiej przed zleceniem mdcp skonsultować to z właściwym Wydziałem Architektury, który będzie wydawał pozwolenie na budowę. Zlecając mdcp należy geodecie zaznaczyć czy planowany budynek będzie sytuowany w odległości mniejszej niż 4,0m od granic działki. W takich przypadkach należy wznowić granice (chyba że już zostały wcześniej wznowione).

Koszt: ok. 1000zł (dla mdcp bez wznawiania) -3000zł (dla mdcp ze wznawianiem granic)

Termin uzyskania: najczęściej 1-3 miesiące.

Warunki techniczne określają nam sposób, miejsce podłączenia instalacji wewnętrznych budynku do sieci zewnętrznych. Są niezbędne do wykonania projektów przyłączy. Od lipca 2015 warunki techniczne nie są potrzebne do uzyskania do pozwolenia na budowę, ale zalecamy aby je uzyskać możliwie najwcześniej. Nie jest potrzebny duży nakład czasu, aby je uzyskać, a będą Państwo pewni, że dane media są dostępne i nie będzie problemu z podłączeniem do danej sieci. Wszystkie wnioski znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Poniżej przydatne informacje, które pomągą w wypełnieniu wniosków

Do wniosku na ogół potrzebne jest:

– Ilość odprowadzanych ścieków/zapotrzebowanie na wodę – przyjmujemy 120l na osobę na dzień – dla 4 osób – 0,48m3/d
– ilość wód deszczowych – można skorzystać z wzoru:
Q=(k*A*I)/10000 [dm3/s],
gdzie:
k – współczynnik zależny od rodzaju powierzchni (1,0 dla dachu; 0,6 dla kostki brukowej; 0,1 dla terenów zielonych)
A – powierzchnia odwadniana (dachu, kostki brukowej, zieleni) [m2]

I – miarodajne natężenie deszczu [dm3/sxha], przyjmujemy w zakresie 150-400, (dla Katowic przyjmuje się 197 [dm3/sxha]

– wymagane ciśnienie wody – 0,5MPa
– maksymalne zapotrzebowanie wody na godzinę (w przypadku budynków jednorodzinnych bez znaczenia) – 0,5m3
– charakterystyka budynku – tutaj podajemy dane w przybliżeniu bo najczęściej jeszcze nie znamy dokładnych parametrów.
– mapka zasadnicza z zaznaczeniem granic inwestycji.
– dokument, z którego wynika własność działki (tutaj o dziwo oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością nie wystarczy)

Koszt: bezpłatnie

Termin uzyskania: do 1 miesiąca.

W przypadku planowanego ogrzewania budynku za pomocą kotła na gaz, lub korzystania z kuchni gazowej należy uzyskać powyższe warunki. Warunki określają m. in. w jakim czasie (od daty podpisania umowy) zarówno inwestor jak i gazownia wykonają odpowiednio wewnętrzną instalację gazu jak i przyłącze gazowe.

We wniosku musimy określić m.in.:

– lokalizacja gazomierza – najczęściej w ogrodzeniu
– kubatura lub powierzchnia ogrzewania – podajemy w przybliżeniu
– przewidywany termin rozpoczęcia poboru paliwa gazowego – tutaj najczęściej inwestorzy określają okres przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.
– moc urządzenia
Kuchnia gazowa – 6kW
Kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym – 12kW
Kocioł gazowy jednofunkcyjny – 12kW
Kocioł gazowy dwufunkcyjny – 15kW
– Przewidywane roczne zapotrzebowanie na paliwo gazowe: 3000m3/rok
Moc przyłączeniowa – maksymalna godzinowa możliwość odebrania paliwa gazowego: 3m3/h
Do wniosku dołączamy mapkę z planowaną zabudową.
Warunki określają w jakim czasie (od daty podpisania umowy) zarówno inwestor jak i gazownia wykonają odpowiednio wewnętrzną instalację gazu jak i przyłącze gazowe.

Koszt: bezpłatnie

Termin uzyskania: do 1 miesiąca.

Oprócz podstawowych danych osobowych, oraz danych adresowych planowanej inwestycji we wniosku najczęściej określamy:

– zasilanie docelowe wykorzystywane w pierwszym etapie dla potrzeb placu budowy,

– zasilanie podstawowe – moc wnioskowana najczęściej wystarcza 14kW – trójfazowe,

– roczne przewidywane zapotrzebowanie energii – 3000kWh,

– przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej – tutaj data związana z rozpoczęciem budowy.

Koszt: bezpłatnie

Termin uzyskania: do 1 miesiąca.

Uzyskiwane od zarządcy drogi publicznej – najczęściej w urzędzie Gminy/Miasta w przypadku drogi gminnej/miejskiej, a w przypadku drogi powiatowej w powiecie będzińskim w oddziale zamiejscowym w Rogoźniku przy ul. Węgroda. Zjazd indywidualny to połączenie działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym z drogą publiczną. Do wniosku musimy dołączyć mapkę z planowaną zabudową (w przybliżeniu).

Najczęściej w Decyzji o warunkach lokalizacyjnych są „skopiowane” zapisy z Rozporządzenia takie jak:

– szerokość zjazdu niemniejsza niż 4,5m, w tym jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 3,0m i nie większej niż szerokość jezdni na drodze,

– przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 3,0m, lub skosem 1:1, jeżeli jest to zjazd z ulicy,

– na długości nie mniejszej niż 5,0m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku – nie większe niż 15%.

Koszt: bezpłatnie

Termin uzyskania: do 1 miesiąca.

MPZP określa czy w planowanym miejscu inwestycji występują szkody górnicze. Często powyższą informację trzeba uzupełnić o dane z kopalni działającej na danym terenie.

Opinia wykonywana przez uprawnionego geotechnika. Polega na wykonaniu odwiertów geotechnicznych, na podstawie których geotechnik określa uwarstwienie i parametry gruntu w miejscu planowanej budowy, oraz poziom wody gruntowej. Najczęściej są to 3 odwierty o głębokości do 5,0m (jeśli jest taka możliwość). Opinia geotechniczna jest niezbędna w przypadku występowania szkód górniczych, oraz przy wymogu wynikającym z MPZP. Opinia jest zalecana w przypadku planowania przydomowej oczyszczalni ścieków.

Koszt: najczęściej ok. 1000zł (ok. 100zł/mb odwiertu)

Termin uzyskania: do ustalenia z geotechnikiem (najczęściej 7-14 dni)

Do projektu budowlanego należy dostarczyć Decyzję o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego (wymóg naszego biura), mapę do celów projektowych, warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej (w przypadku projektowania instalacji gazowej). Czasami należy również dostarczyć dodatkowe uzgodnienia (w przypadku zbliżeń do sieci, szkód górniczych), które określamy na spotkaniu u nas w biurze.

Koszt: dla projektu gotowego od ok. 4000zł, dla projektu indywidualnego od 5000zł

Termin uzyskania: od 1 – 2 miesięcy (w zależności od liczby zleceń).

Wniosek o pozwolenie na budowę składamy w Starostwie w przypadku powiatu będzińskiego i miasta Będzin, a w Urzędzie Miasta w przypadku miast Dąbrowa Górnicza, Katowice, Sosnowiec, Mysłowice. Do wniosku musimy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, oraz Projekt Budowlany. Wniosek i oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością wypełniane są u nas w biurze projektowym. Warto we wniosku podać nr telefonu wtedy szybciej odbierzemy Decyzję o pozwoleniu na budowę. Decyzja o pozwoleniu na budowę wydawana jest wraz z dwoma egzemplarzami Projektu Budowlanego (dwa egzemplarze zostają w urzędzie – jeden dla organu wydającego pozwolenie na budowę, drugi dla organu odbierającego naszą inwestycję czyli Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego). Aby rozpocząć budowę Decyzja musi się uprawomocnić.

Koszt: 0zł – dla budownictwa mieszkalnego

Termin uzyskania: do 65dni (najczęściej ok. 30dni)

UWAGA! Od dnia 17 grudnia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 obowiązują nowe wnioski o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę i oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością. Wzory dostępne w zakładce WNIOSKI.

Kiedy od lipca 2015 kiedy zaczęły obowiązywać nowe zapisy w Prawie Budowlanym można było sądzić, iż budowę można rozpocząć po uzyskaniu Decyzji o pozwoleniu na budowę (art.28 pkt.1. P.B.) bowiem zniknęło „magiczne” słowo „ostateczna”. Nic bardziej mylnego – zapomniano bowiem zmienić Rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, w którym pozostał zapis (§4.pkt.2): „organ,……., wydaje dziennik budowy w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna………..” Oczywiście Ustawa „Prawo Budowlane” jest ważniejsza od Rozporządzenia, ale który urzędnik mając na uwadze przyszłą kontrolę zdecyduje się na racjonalne podejście do tematu……

Koszt: 0zł

Termin uzyskania: najczęściej do 14dni

Budowę można rozpocząć po uprawomocnieniu Decyzji o pozwoleniu na budowę.
Przede wszystkim należy znaleźć kierownika budowy, który będzie Państwa „prowadził” pod względem wymagań formalno-prawnych (czyli uzyskanie Dziennika Budowy, zgłoszenie rozpoczęcia budowy, itd). Następnym krokiem to ekipa, która zrealizuje Państwa dom. Zalecamy, aby kierownik budowy nie był związany z firmą budującą dom.

Od 1 stycznia 2017 (Ustawa z 16 grudnia 2016 podpisana przez Prezydenta RP) uległ zakres zmian, które można wprowadzać w trakcie robót budowlanych.I tak zgodnie z art.36a pkt.5 P.B. – nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego występuje o ile nie dotyczy:

– zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,

– charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji (z zastrzeżeniem*),

– zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,

– zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

– ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

* Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości budynku jeżeli: nie przekracza 2% wysokości, szerokości, długości budynku (czyli dla budynku o szerokości 10m to 20cm tolerancji), przy czym muszą być zachowane przepisy techniczno-budowlane (m.in. o odległości od granic)

Reasumując jeśli Państwo nie zmieniają wysokości, szerokości, długości budynku (powyżej 2% tych parametrów), oraz jego lokalizacji na działce, to wszystkie pozostałe zmiany (związane z budynkiem) można wprowadzać bez konieczności uzyskiwania Decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Tak więc zmiany takie jak np.: zmiana lokalizacji ścianek działowych, zmiana gabarytów i lokalizacji otworów okiennych (oczywiście w zgodzie z przepisami) są wprowadzane poprzez wpis dzienniku budowy i rysunki zamienne.

UWAGA!

W świetle powyższego przepisu niektóre z Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego zmianę polegającą na innym zakresie utwardzenia, bądź dodatkowym chodniczku traktuje jako istotne odstępstwo (zmiana w zakresie objętym projektem zagospodarowania terenu)…….

Oprócz wykonania Projektu Budowlanego budynku mieszkalnego, należy wykonać projekty:

 • przyłącza wody, wykonywany na podstawie warunków technicznych dostawcy i mdcp lub mapy zasadniczej, (najczęściej uzgadniany tylko z gestorem sieci)
 • przyłącza kanalizacji, wykonywany na podstawie warunków technicznych dostawcy i mdcp lub mapy zasadniczej, (najczęściej uzgadniany tylko z gestorem sieci)
 • projekt szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków (w naszym biurze bezpłatnie w ramach Projektu budynku),
 • projekt zjazdu, wykonywany na podstawie warunków lokalizacyjnych zjazdu od zarządcy drogi i mdcp lub mapy zasadniczej,(od 01 stycznia 2017 nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia dla dróg powiatowych i gminnych)
 • projekt organizacji ruchu (gdy wynika z warunków lokalizacyjnych zjazdu lub innych dokumentów)

UWAGA!
Projekt przyłącza elektroenergetycznego (od słupa energetycznego do skrzynki z licznikiem zlokalizowanej w ogrodzeniu) – wykonywany przez dostawcę prądu.
Projekt przyłącza gazowego (od sieci gazowej do skrzynki z gazomierzem zlokalizowanej w ogrodzeniu) – wykonywany przez gazownię (jest możliwość wykonania projektu przez inwestora – najczęściej gdy nie satysfakcjonuje na czas realizacji przez gazownię – szczegóły w gazowni) – infografika w zakładce NIEZBĘDNIK INWESTORA

Zjazd indywidualny to połączenie działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym z drogą publiczną. Natomiast ze zjazdem publicznym  mamy do czynienia w przypadku dojazdu do budynku w którym jest prowadzona działalność gospodarcza. Często spotykany jest przypadek gdy działka usytuowana jest przy drodze wewnętrznej nie posiadającej statusu drogi publicznej. W takim przypadku opisane procedury nie dotyczą i budowa zjazdu wymaga jedynie uzgodnienia z właścicielem tejże drogi.

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane [1] zjazd wymaga pozwolenia na budowę w przypadku gdy  dotyczy dróg krajowych, natomiast dla dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych należy wykonać zgłoszenie.

W celu uzyskania pozwolenia na budowę lub złożenia zgłoszenia, należy wykonać projekt na podstawie m.in. warunków technicznych uzyskanych od zarządcy drogi. W nich najczęściej pojawiają się zapisy z Rozporządzenia [2] § 78, które określają parametry zjazdu publicznego, oraz § 79 określające parametry zjazdu indywidualnego.

Sytuacja komplikuje się w momencie gdy zjazd musimy zaprojektować nad rowem przydrożnym, bowiem w takiej sytuacji niektóre Starostwa żądają uzyskania Pozwolenia wodnoprawnego  i wykonania operatu wodnoprawnego, dla wykonania przepustu, co znaczne wydłuża czas przygotowania dokumentacji.

[1] – Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 Art. 29 ust. 1 pkt 11, Art.30 ust. 1 pkt. 1.

[2] – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wynika z Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 i jest konieczne w przypadku gdy mamy do czynienia m.in. z gruntami klasy I, II, III, IIIa, IIIb, oraz z gruntami klasy IV, IVa, IVb, V i VI z gleb pochodzenia organicznego. Tak więc jeśli mamy klasę gruntu I-III na pewno będzie trzeba wykonać wyłączenie z produkcji rolnej, natomiast w pozostałych przypadkach należy skontaktować się z właściwą jednostką w starostwie (najczęściej Wydział Ochrony Środowiska) i sprawdzić pochodzenie gleb na naszej działce.

W celu wykonania wyłączenie z produkcji rolnej należy złożyć wniosek do którego dołączamy plan zagospodarowania działki, Decyzję o warunkach zabudowy (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), oraz dokument własności (powinien wystarczyć nr księgi wieczystej). Plan zagospodarowania przestrzennego jest wykonywany przez biuro projektowe.

Wyłączenie z produkcji rolnej związane jest z opłatą jeśli wyłączamy więcej jak 500m2. Opłaty te są zależne od klasy gruntu i wynoszą:

klasa I – 437 175 zł/ha
klasa II – 378 885zł/ha
klasa IIIa – 320 595 zł/ha
klasa IIIb – 262 305zł/ha

gleby pochodzenia organicznego:
klasa IVa – 204 015zł/ha
klasa IVb – 145 725zł/ha
klasa V – 116 580zł/ha
klasa VI – 87 435zł/ha
(na podstawie Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 Art.12. ust.7.)

Szczegóły najlepiej omówić w Wydziale Środowiska.

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane Art.29 ust. 1 pkt. 23 ogrodzenia nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Obowiązek zgłoszenia występuje tylko w przypadku ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2m. Należy pamiętać iż ogrodzenie należy sytuować na swojej działce, lub w porozumieniu z sąsiadem w osi granicy działki. Od strony drogi ogrodzenie nie powinno przekraczać linii rozgraniczającej teren, oraz powinno być zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto Rozporządzenie [1] w §41 określa, iż zabrania się umieszczać ostro zakończonych elementów na wysokości mniejszej 1,80m, a skrzydło furtki powinno otwierać się do wewnątrz działki.

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane Art.29 ust. 2 pkt. 5 utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. W przypadku utwardzenia związanego z miejscami postojowymi sytuacja jest już bardziej złożona. Do 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych włącznie inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia, powyżej 10 stanowisk wymaga pozwolenia na budowę (PB Art. 29. ust.1 pkt. 10). Bez względu na ilość stanowisk, miejsca postojowe winne spełniać warunki określone z miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, oraz warunki z Rozporządzenia [1] §18-21. I tak np. do 4 stanowisk włącznie miejsce postojowe powinno być oddalone od granicy działki budowlanej o 3m, a od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi (czyli przebywanie osób powyżej 4 godzin na dobę) 7m. Miejsce postojowe powinno mieć wymiary nie mniejsze niż 2,3m x 5,0m i powinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub co najmniej gruntową stabilizowaną.

Bałagan, oraz różne interpretacje istniejących przepisów świetnie ilustruje przykład wymagań formalnych niezbędnych do wykonania studni. Mamy tutaj do czynienia, aż z trzema ustawami, które „coś” wnoszą do tematu.

Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne z 18 lipca 2001 Art.36, każdy ma prawo do zwykłego korzystania z wód podziemnych znajdujących się w jego gruncie – prawo to nie stanowi prawa do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.

Dla poboru nie większego niż 5m3 na dobę nie wymaga się pozwolenia wodnoprawnego.

Z kolei dla wykonania studni o głębokości o nie większej niż 30m zgodnie z Ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze z 9 czerwca 2011r Art.3. ust. 2a nie stosuje się przedmiotowej Ustawy.

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane Art.29. ust. 2. pkt.10 „wykonywanie obudowy ujęć wód podziemnych” nie wymaga pozwolenia na budowę. Roboty te nie są tez wymienione w Art.30 który mówi o robotach, które wymagają zgłoszenia…… Należy podkreślić że w PB mowa jest tylko o obudowie, a nie o odwiercie studni….

Niektóre starostwa studnie traktują jako budowlę i bezwzględnie żądają uzyskania pozwolenia na budowę. Radzimy zorientować się we właściwym urzędzie.

Bez względu na niezbędny tryb poprzedzający wykonanie studni, przy jej wykonaniu należy spełnić wymagania dotyczące minimalnych odległości określone w Rozporządzeniu [1] tj.:

– do granicy 5,0m (dopuszcza się mniejszą odległość , gdy zachowane są warunki jak poniżej)

– do rowu przydrożnego 7,5m;

– do zbiornika na nieczystości ciekłe 15m,

– do systemów rozsączających przydomowych oczyszczalni ścieków – 30m

Dla szamb do 10m3 wymagane jest zgłoszenie (P.B. Art.29. ust. 1 pkt. 3a). Ponadto należy spełnić warunki określone w Rozporządzeniu [1] §36. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidulanej odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników powinny wynosić co najmniej:

– od drzwi i okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi (czyli przebywanie osób powyżej 2 godzin na dobę) min. 5m.

– od granicy działki – 2,0m. (dopuszcza się mniejszą odległość w przypadku, gdy styka się z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej).