W internecie znajdą Państwo wiele propozycji projektów typowych. Przed zakupem takiego projektu warto wcześniej wybrać się do biura projektowego gdzie z architektem będzie można omówić Państwa wybór. Sprawdzimy zgodność projektu z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego bądź decyzji o warunkach zabudowy, omówimy sposób usytuowania budynku na działce i wycenimy ewentualną potrzebę wprowadzenia zmian.

Nasza oferta obejmuje projekty gotowe
sprzedawane przez większość internetowych biur projektów.

Na czym polega adaptacja projektu gotowego?

Adaptacja projektu polega zweryfikowaniu jego założeń projektowych takich jak np. strefa przemarzania gruntu, strefa obciążenia śniegiem, wiatrem. Tak więc adaptacja polega na dostosowaniu projektu powtarzalnego do planowanej lokalizacji. Projektant dokonujący adaptacji przejmuje obowiązki głównego projektanta. W trakcie adaptacji sprawdzamy zgodność projektu z ustaleniami planu miejscowego, lub decyzją o warunkach zabudowy.

Adaptacja obejmuje:

 • sprawdzenie projektu gotowego z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,
 • przejęcie na siebie obowiązków głównego projektanta (art.20 Prawa Budowlanego),
 • dołączenie uprawnień oraz wpisów do izby zawodowej projektantów adaptujących (architekta, konstruktora),
 • opracowanie informacji BIOZ,
 • dołączenie oświadczenie projektantów o zgodności projektu z przepisami i normami.
 • wykonanie projektu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu miejscowego lub decyzją o warunkach zabudowy. Projekt zagospodarowania obejmuje usytuowanie budynku, szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków, śmietnika, bramy i furtki w ogrodzeniu z określeniem odległości do granic. Wykonanie bilansu terenu wraz z weryfikacją wskaźników terenu z planem zagospodarowania przestrzennego,
 • wykonanie bilansu terenu na projekcie zagospodarowania terenu niezbędnego do uzyskania wyłączenia z produkcji rolnej
 • dołączenie oświadczeń o zapewnieniu dostaw i warunków technicznych przyłączenia budynku do właściwych sieci (energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków)
 • sprawdzenie projektu w zakresie dostosowania warunków i obciążeń normatywnych wynikających ze strefy klimatycznej.
 • określenie warunków posadowienia budynku, (określenie kategorii posadowienia). W razie potrzeby wykonanie adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowych i przeliczenie konstrukcji dachu.
 • opracowanie wykonane w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami i obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Cennik:

Adaptacja projektu gotowego , wraz z projektem zagospodarowania terenu, projektem szamba lub przydomową oczyszczalnią ścieków

RABAT 300zł w przypadku dokumentacji składanej do urzędu w wersji elektronicznej (niezbędny podpis elektroniczny inwestora)

3800zł netto (cena obowiązuje przy zakupie projektu gotowego w naszym biurze) 4674zł brutto
Zmiany w projektach gotowych wg wyceny indywidualnej